Контакти
Позвънете ни!

Хотел "Бохема"
е извор на спокойствие!
Тук ще преоткриеш, че водата това си ТИ.

Политика за личните данни

1. „Хотел Бохема“ е дружество с ЕИК ------------, с адрес на управление: България, обл.Благоевград, общ. Гърмен, с.Огняново, кв. Курортна зона, ул. Горни бани 26, тел. 0876 677 766, email: info@hotel-bohema.com .

2. Във връзка с предоставяне на услугите си „Хотел Бохема“ обработва като администратор личните данни на своите клиенти - физически лица в съответствие с предвидените в тази Политика правила и принципи.

3. Субектите на данните съобразно тази политика включват:

 • физически лица, които осъществяват резервации от свое име или от име на друго физическо или юридическо лице посредством уебсайта;
 • физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане или използване на функционалността на уебсайта), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция.

4. Личните данни могат да включват:

 • данни за контакт на гостите на хотела като: имена, телефон, e-mail;
 • идентификационни данни свързани с хотелско настаняване: имена на гост; дата на раждане; пол; националност; национален идентификационен номер (като ЕГН за български граждани) и/или номер на документ за самоличност; дата на издаване на документ за самоличност; валидност на документи за самоличност.

5. „Хотел Бохема“ обработва лични данни за следните цели:

 • контакт с клиентите при осъществяване на резервации и хотелско настаняване;
 • водене на регистър за настанените туристи и подаване на информация от него към компетентните органи по законоустановения ред;
 • адресна регистрация на чужденци съгласно изискванията на приложимото законодателство;
 • осчетоводяване, фактуриране и отчитане на получаваните и извършвани плащания съобразно действащото данъчно и счетоводно законодателство.

6. „Хотел Бохема“ не предоставя лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в предвиденитe в закона случаи.

7. Права на заинтересованите лица:

 • Настоящата Политика има за цел да информира всички заинтересовани лица за обработването на лични данни във връзка с дейността на „Хотел Бохема“;
 • лицата имат право да получат достъп до техни лични данни и информация относно обработването им и правата във връзка с това;
 • клиентите имат право да коригират своите лични данни, в случай че те са непълни или неточни;
 • всеки клиент има право да поиска изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

Политика за бисквитки

Уебсайтът www.hotel-bohema.com използва бисквитки предоставени от трети страни (като Google Analytics) с цел анализ на трафика към сайта и параметрите на неговата аудитория.

В бисквитките не се съхраняват лични данни.